PRIVACY POLICY

(See below for English)

DejligDansks privatlivspolitik

Jeg syntes sikkert at spam er lige så irriterende, som du gør. Hvis du abonnerer på nye indlæg via e-mail, vil jeg ikke spamme dig eller sælge din e-mailadresse videre til nogen andre. Du kan altid afmelde dig ved at klikke på afmeld-knappen.

Dit privatliv er meget vigtigt for DejligDansk. Så dette er lidt mere detaljeret information, for at hjælpe med at forstå, hvordan der gøres brug af personlige oplysninger. Jeg vil ikke udleje, sælge, lease eller give nogen af ​​dine personlige oplysninger væk. Det følgende beskriver vores privatlivspolitik. Læs venligst denne privatlivspolitik, før du bruger webstedet eller indsender personlige oplysninger. Ved at bruge siden accepterer du den praksis, der er beskrevet her.

  • Før eller på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger, vil formålet som oplysningerne indsamles til, blive identificeret.
  • Der indsamles og bruges personlige oplysninger udelukkende med det formål at opfylde de formål, der er specificeret af her på siden, og til andre kompatible formål, medmindre der indhentes samtykke fra den pågældende person eller som krævet ved lov.
  • Der vil kun opbevares personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​disse formål.

Cookies

Der kan bruges cookies og sporingsteknologi, som er nyttige til at indsamle oplysninger, såsom at spore antallet af besøgende på webstedet og forstå, hvordan besøgende bruger webstedet. Personlige oplysninger kan ikke indsamles via cookies og anden sporingsteknologi, men hvis du tidligere har givet personligt identificerbare oplysninger, kan cookies være knyttet til sådanne oplysninger. Tredjeparter såsom vores annoncører kan også bruge cookies til at indsamle oplysninger i forbindelse med visning af annoncer til dig. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men du kan normalt ændre din browserindstilling for at afvise cookies, hvis du foretrækker det.

E-mail abonnement

Individuelle oplysninger om abonnenter på denne hjemmesides feed holdes strengt fortroligt; Der vil under ingen omstændigheder frigives eller afsløres nogen specifik abonnentinformation, medmindre loven kræver det. Samlede oplysninger frataget enhver personlig identificerbar information kan blive afsløret.

Eksterne links

Webstedet indeholder links til andre websteder, der ikke ejes af ejeren af ​​dette websted. Jeg vil ikke, og kan ikke, kontrollere, hvordan dine personlige oplysninger bruges på disse andre websteder. Se privatlivspolitikkerne på de linkede websteder for at se, hvordan de bruger dine oplysninger. Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i denne politik uden varsel. Du opfordres til at gennemgå privatlivspolitikken, hver gang du besøger webstedet for at sikre, at du forstår, hvordan alle personlige oplysninger, du giver, vil blive brugt.

Vilkår for brug

Jeg gør mit bedste for at sikre, at alt indhold på denne hjemmeside er korrekt. Alt skriftligt indhold og fakta er blevet leveret med de bedste hensigter og bør være korrekte på datoen for opslaget. Jeg er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejl, og læserne opfordres til at bekræfte vigtig information direkte med informationskilder og leverandører. DejligDansk er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af information indeholdt på denne hjemmeside. DejligDansk kan til enhver tid ændre ethvert indhold på denne hjemmeside.

Meddelelse om ophavsret

Den fulde ophavsret til denne hjemmeside inklusive alle fotos (medmindre andet er angivet) ligger hos mig. Det er ikke tilladt at gengive indhold fundet på denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse herfra. Små uddrag (op til 100 ord) må gengives, forudsat at der er et link til hele artiklen og kredit gives til DejligDansk. Kontakt mig på dejligdansk(at)live.com, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gengive indhold fra denne hjemmeside.

Det er tilladt at udskrive en enkelt kopi af oplysningerne på denne hjemmeside til personlig brug.

——-

The DejligDansk Privacy Policy

The bottom line… I hate spam as much as you do. If you subscribe to new posts via email I will not spam you or sell your email address to anyone else. You can always unsubscribe by clicking the unsubscribe button.

Your privacy is very important to DejligDansk. So, this is a bit more detail to help understand how I will make use of personal information. I will not rent, sell, lease, or give away any of your personal information. The following outlines our privacy policy. Please read this privacy policy before using the site or submitting any personal information. By using the site, you accept the practices described here.

  • Before or at the time of collecting personal information, I will identify the purposes for which information is being collected.
  • I will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by me and for other compatible purposes, unless I obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
  • I will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.

Cookie/Tracking Technology

I may use cookies and tracking technology which are useful for gathering information such as tracking the number of visitors to the site, and understanding how visitors use the Site. Personal information cannot be collected via cookies and other tracking technology, however, if you previously provided personally identifiable information, cookies may be tied to such information. Third parties such as our advertisers may also use cookies to collect information in the course of serving ads to you. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer.

Email Subscriptions

Individual information about subscribers to this website’s feed is held in strict confidence; I will not release or disclose any specific subscriber information under any circumstances, unless required by law. Aggregated information stripped of any personally identifiable information may be disclosed.

External Links

The web site contains links to other websites not owned by the owner of this website. I will not, and cannot, control how your personal information is used on these other websites. Consult the privacy policies of the linked websites to see how they use your information.

I reserve the right to make changes to this policy without notice. You are encouraged to review the privacy policy whenever you visit the site to make sure that you understand how any personal information you provide will be used.

Terms of Use

I do my best to ensure that all content on this website is correct. All written content and facts has been provided with the best of intentions and should be correct as on the date of being posted. However, I am not liable for any errors and readers are urged to confirm important information directly with information sources and suppliers.  DejligDansk is not responsible for any loss or damage resulting from any information contained in this website.  DejligDansk can amend any content in this website at any time.

Copyright Notice

The full copyright to this website including all photos (unless otherwise stated) is held by me.  You are not permitted to reproduce content found on this website without prior written permission from me.  Small excerpts (up to 100 words) may be reproduced provided there is a link to the full article and credit is given to DejligDansk.  Contact me at dejligdansk(at)live.com if you have any questions or wish to reproduce content from this website.

You are permitted to print a single copy of information on this website for personal use.

– og ganske uperfekt.

%d bloggers like this: